0988417770 dulichsaigonthanhcong@gmail.com

Chính sách hủy phạt

CHÍNH SÁCH HỦY - PHẠT

Chính Sách Hủy Phạt

Khi quý khách hủy tour, hủy dịch vụ. Công ty sẽ áp dụng theo đúng như chính sách hoàn - hủy có ghi trong chương trình hoặc trong hợp đồng.

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi đến và được xác nhận bằng văn bản: Email. 

Công ty không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

Công ty không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ mà không thông báo trước. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour - phạt 100%.

Các qui định huỷ phạt chi tiết theo từng qui định cụ thể của chương trình tour.0988417770